Področja dela odvetniške pisarne

 

Naša pisarna opravlja odvetniške storitve na naslednjih področjih:


SESTAVA LISTIN  IN ZASTOPANJE

Strankam nudimo:

 • sestavo raznih vlog, zahtevkov, predlogov in drugih listin;
 • pripravo pogodbene dokumentacije, pogodb, dogovorov,  sporazumov in gospodarskih pogodb;
 • oblikovanje pravnih aktov družb in izvedbo notranjih postopkov;
 • pripravo gradiv in dokumentacije za sestanke in skupščine;
 • pripravo internih splošnih pravnih aktov,  pravilnikov, odločb, programov, skupščinskih sklepov in drugih internih  aktov;
 • sodelovanje pri izvajanju projektov, študij, programov, analiz in  skrbnih pregledov poslovanja;
 • pripravo pravnih mnenj, analiz in pregledov listin in dokumentacije;
 • zastopanje v postopkih pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil.
 

PREMOŽENJSKE ZADEVE

V premoženjskih zadevah strankam nudimo podporo in pomoč pri pridobivanju, prenosu, delitvi in zavarovanju vseh vrst in oblik premoženja.

 

ODŠKODNINSKE ZADEVE

Za stranke pripravljamo in vlagamo odškodninske zahtevke in jih zastopamo v odškodninskih zadevah pred zavarovalnicami, državnimi organi  in drugimi institucijami.

 

POGODBENA RAZMERJA

Strankam svetujemo pri sklepanju vseh vrst pogodb, nudimo sestavo, pregled in analizo pogodb, sodelujemo pri pogajanjih in stranke zastopamo pri uveljavljanju njihovih pravic iz sklenjenih pogodb.

 

DOLŽNIŠKO UPNIŠKA RAZMERJA

Strankam nudimo pravno pomoč in zastopanje pri  izterjavi  obveznosti, preverjanju plačilne sposobnosti dolžnikov in zavarovanju terjatev.

 

POTROŠNIŠKE ZADEVE

V zadevah varstva potrošnikov strankam svetujemo glede zaščite in uveljavitve njihovih pravic pri pridobivanju ali uporabi blaga in storitev.

 

NEPREMIČNINSKE  ZADEVE

V nepremičninskih zadevah strankam nudimo svetovanje, pravno pomoč in zastopanje:

 •  pri pridobivanju, prenosu, prodaji, prevzemanju, upravljanju, financiranju in preverjanju stanja nepremičnin;
 • v postopkih zavarovanja na nepremičninah;
 • v postopkih delitve in razdelitve nepremičnin;
 • pri investicijah in naložbah v nepremično premoženje;
 • pri  izvedbi  nepremičninskih projektov;
 • pri pridobivanju zemljišč in soglasij za gradnjo;
 • v gradbenih in stanovanjskih zadevah;
 • pri pridobivanju  stanovanjskih in poslovnih nepremičnin v najem
 • v nepremičninskih sporih.
 

DELOVNA RAZMERJA

V  zadevah iz delovnih razmerij strankam nudimo:

 • pravno pomoč in zastopanje pri urejanju odnosov med delodajalcem in delavci, pri zaposlovanju in odpuščanju delavcev, pri reševanju delovnih sporov in konfliktov;
 • svetovanje glede varstva pri delu in pogojev dela;
 • vodenje disciplinskih postopkov in zastopanje delavcev v teh postopkih;
 • pravno pomoč pri zapiranju obratov;
 • pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz socialnega varstva, zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
 

DRUŽINSKE ZADEVE

Strankam  nudimo pravno pomoč  in jih zastopamo v vseh  zadevah  iz družinskih razmerij, razmerij med starši in otroki in  razmerij med zakonci ali zunajzakonskimi partnerji.

 

ZAPUŠČINSKE ZADEVE

V dednopravnih zadevah nudimo strankam svetovanje,  pravno pomoč in zastopanje  pri sestavi oporok in pogodb, pri uveljavljanju pravice do dedovanja, uveljavljanju dednopravnih zahtevkov,  dogovarjanju med dediči, razdelitvi premoženja in sklepanju izvensodnih sporazumov med dediči.

 

DAVČNE ZADEVE

Strankam nudimo davčno svetovanje, povezano s pravnimi posli in obračunavanjem različnih vrst davka.

 

KAZENSKE, PREKRŠKOVNE IN INŠPEKCIJSKE ZADEVE

Zastopamo in zagovarjamo stranke ter jim svetujemo v kazenskih in prekrškovnih zadevah,  zadevah v zvezi s posegi v osebnostne pravice, svobodo govora in tiska in inšpekcijskih zadevah.

 

UPRAVNE ZADEVE

V upravnih zadevah nudimo svetovanje in pravno pomoč strankam pri  ravnanju v raznih upravnih postopkih in zastopanje v upravnih postopkih, pred upravnimi organi in upravnim sodiščem.

 

ZADEVE JAVNIH NAROČIL

V zadevah javnih naročil strankam nudimo pravno svetovanje, pravno pomoč in zastopanje v vseh fazah izvedbe postopkov javnega naročanja in pri vlaganju revizijskih ter drugih zahtevkov.

 

GOSPODARSKE ZADEVE

Domačim in tujim gospodarskim družbam in podjetnikom nudimo svetovanje,  pravno pomoč in zastopanje:

 • pri vsakodnevnem poslovanju in vodenju poslovnih aktivnosti, urejanju poslovnih razmerij, pogodbah in drugih oblikah komercialnih dogovorov, transakcijah in komercialnih projektih,  ustanavljanju potrebnih zavarovanj, garancij in jamstev za zavarovanje, stvari, terjatev in obveznosti, tudi v zadevah mednarodne trgovine;
 • pri vzpostavljanju medsebojnega poslovnega sodelovanja, distribucijskih sistemov pretoka blaga in storitev, skupnih vlaganjih, prenosih tehnologij in know-howa in javno-zasebnih partnerstev;
 • pri ustanavljanju, registraciji, statusnih spremembah, preoblikovanju, prestrukturiranju, prevzemih, združitvah, likvidaciji in stečaju družb, podružnic, podjetnikov in fizičnih oseb, pri spremembah lastništva, pri nakupih, prodaji in prenosih poslovnih deležev ali premoženja, pri nakupih premoženja ali podjetij stečajnih dolžnikov in izbiri oblike poslovanja ter strukture upravljanja;
 • v zadevah registracije,  pridobivanja, prenosa in zaščite pravic intelektualne lastnine,  znamk, modelov, patentov in geografskih označb blaga ter avtorskih pravic;
 • v zadevah zvezi s produktno odgovornostjo, oglaševanjem, označevanjem proizvodov,  potrošniškimi finančnimi storitvami, nelojalno konkurenco in protipravnim omejevanjem konkurence;
 • pri pridobivanju dovoljenj in soglasij  državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil;
 • pri vpisih pravic v javne knjige in registre.